پست های ارسال شده در شهریور سال 1383

هايکو

  جارو كشيدن.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />       باز يك كامليا            افتاد              yaha   *لاک پوک زنجره 
/ 9 نظر / 7 بازدید

هايکو

  پا به بام ميگذارد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />   ـ از در كوچك ـ   پيرزن .       مانا  
/ 10 نظر / 9 بازدید