پست های ارسال شده در آدر سال 1387

پیش بند

                                                              من، ما، و شمامی شماریم ،               لحظات را                          و زندگی را                                 و فقط می شماریم                                         می شماریم                                       و می ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 13 بازدید